1.   PREAMBULE

1.1.   Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s. r. o., se sídlem U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice (dále jen "NaturaMed") poskytuje svým zákazníkům předně doplňky stravy a komplexní zákaznický servis. Zákazníci ve spojitosti s pořízením doplňků stravy však v některých případech potřebují řešit i otázky týkající se jejich zdravotního stavu. 

1.2.   Vzhledem k tomu, že NaturaMed není zdravotnickým zařízením ani neposkytuje lékařské služby a legislativa nám to přímo neumožňuje, NaturaMed nemůže takové informace běžně poskytovat. Rozhodli jsme se Vám proto tyto informace zprostředkovat, alespoň nepřímo od našich partnerů – profesionálních lékařů, kteří Vám mohou, alespoň ve všeobecné rovině, prostřednictvím našich webových stránek poskytnout potřebné informace. 

1.3.   Nejedná se však o konkrétní radu pro konkrétní fyzickou osobu, jelikož tato oblast je značně legislativně regulována, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") právě vzhledem k tomu, že by mohla obsahovat informace o zdravotním stavu konkrétní fyzické osoby, tj. informace zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou přísněji regulovány. 

2.   ODESLÁNÍ DOTAZU A JEHO ZNĚNÍ

2.1.   Návštěvník webových stránek NaturaMed (dále jen "Návštěvník"), který se hodlá dotázat na radu lékaře, je nejprve povinen se seznámit s těmito Podmínkami. Každý Návštěvník má tyto Podmínky k dispozici před odesláním formuláře s dotazem tak, aby se mohl kdykoli předem informovat o Podmínkách odeslání dotazu, příp. o souvisejících důsledcích. Před odesláním dotazu, projevením své svobodné vůle prostřednictvím zaškrtávacího pole umístěného pod formulářem vedle informace s odkazem na tyto Podmínky, Návštěvník potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil, chápe je, hodlá se jimi řídit a bezvýhradně s nimi souhlasí. 

2.2.   V případě, že se Návštěvník neprojeví, nebo nezaškrtne souhlas s těmito Podmínkami, má se za to, že Návštěvník nesouhlasí se zněním těchto Podmínek a vzhledem k tomu, že Návštěvník neakceptuje Podmínky pro poskytnutí příslušné služby, NaturaMed mu tuto službu nezpřístupní, resp. neumožní odeslat jeho dotaz. 

2.3.   Návštěvník, který odešle webový formulář související s těmito Podmínkami se okamžikem odeslání stává tazatelem (dále jen "Tazatel"). 

3.   KLÍČOVÉ PODMÍNKY

3.1.   Vhledem k přísné legislativě v této oblasti, NaturaMed stanovuje následující klíčové Podmínky pro odeslání dotazu a upozorňuje Tazatele, že není oprávněn jednat v rozporu s platnou legislativou a/nebo odeslat formulář s:

a)   uvedením informací, kterými by bylo možno identifikovat jakoukoli fyzickou osobu (vč. Tazatele); 

b)   uvedením informací, které obsahují zvláštní kategorii osobních údajů, zejm. informace o zdravotním stavu identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; 

c)   uvedením informací, které jsou hanlivé, sprosté či urážlivé, jak vůči NaturaMed, tak třetím stranám; 

3.2.   Tazatel je oprávněn položit dotaz pouze tak, aby splňoval zejm. výše uvedené Podmínky, ale aby zároveň bylo možno určit potíže bez identifikace fyzické osoby (anonymně) např.: "Dobrý den, již třetí týden mi kape z nosu a špatně se mi dýchá. Pomůže mi doplněk stravy Vitamín C+? Děkuji." nebo "Mám po aktivním cvičení již druhý týden nateklé koleno a při vstávání nebo jiné běžné zátěži mi vystřeluje bolest ze zadní strany dopředu kolena. Co s tím mohu dělat?". 

3.3.   Pokud bude dotaz Tazatele splňovat Podmínky, bude doručen některému z lékařů k zodpovězení. Lékař následně vypracuje odpověď a NaturaMed jí anonymně uveřejní na webových stránkách. Předpokládaná doba zpracování Vašeho dotazu je 5 pracovních dnů. Doporučujeme Tazatelům, aby odpovědi na své dotazy hledali až po uplynutí této doby. V některých případech se může stát, že se doba zpracování dotazu může vzhledem ke složitosti dotazu a/nebo vypracování odpovědi přiměřeně prodloužit. Pokud ani po 10 pracovních dnech nenaleznete na webových stránkách v sekci „Online poradna – Vaše dotazy“ (popř. v sekci „Ptáte se“) odpověď na svůj dotaz, doporučujeme zkontrolovat, jestli jeho původní znění neporušovalo tyto Podmínky, případně původní dotaz doplnit dalšími informacemi a znovu jej odeslat prostřednictvím příslušného formuláře k zodpovězení. 

3.4.   NaturaMed upozorňuje, že odmítá v souvislosti s přijetím dotazu Tazatele jakékoli zpracování osobních údajů či informací o zdravotním stavu konkrétní fyzické osoby. 

3.5.   V případě porušení jakékoli povinnosti ze strany Tazatele vyplývající z těchto Podmínek, NaturaMed odmítá nést jakoukoli odpovědnost za důsledky tím způsobené, zejm. v oblasti zdravotní, právní, společenské, sociální či majetkové. 

3.6.   Z těchto důvodů je formulář dotazu zcela anonymní a NaturaMed dále upozorňuje, že pokud Tazatel do formuláře uvede jakékoli osobní údaje ve spojitosti s informacemi o zdravotním stavu, činí tak ze své svobodné vůle na svou odpovědnost a bere na vědomí, že v takovém případě: 

a)   jedná v rozporu s těmito Podmínkami;

b)   jedná podle čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR; a

c)   NaturaMed vymaže příslušný dotaz, aniž by jej dále zpracovávala, resp. předala třetím stranám (např. lékaři) ke zpracovaní; a

d)   Tazatel nemůže očekávat zveřejnění svého dotazu, ani žádnou odpověď na tento dotaz.

3.7.   NaturaMed žádá Tazatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být zveřejněny.

4.   ODPOVĚDI NA DOTAZY

4.1.   Odpovědi na všechny relevantní dotazy Tazatelů, které následně NaturaMed zveřejní, budou umístěny do sekce „Online poradna – Vaše dotazy“ (popř. v sekci „Ptáte se“). NaturaMed tuto službu (spojenou s odpovědí na dotaz Tazatele) poskytuje Návštěvníkům zdarma. NaturaMed není povinna dotaz Tazatele zveřejnit.

4.2.   NaturaMed upozorňuje, že přestože odpovědi na dotazy Tazatelů vypracovávají lékaři, v rámci odpovědí mohou být poskytovány pouze obecné informace z oblasti zdraví. V žádném případě tak nedochází ke stanovování konkrétní individuální diagnózy, individuálního léčebného nebo preventivního plánu. Odpověď také nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči a ani se nejedná o individuální konzultaci s lékařem či jiným zdravotnickým odborníkem. Odpověď na dotaz Tazatele slouží pouze jako alternativní nezávazný zdroj informací, který je poskytuje ve všeobecné rovině a NaturaMed odmítá jakoukoli případnou odpovědnost za nesprávný výklad takových informací (uvedených v odpovědích) a důrazně doporučuje, v případě jakýchkoli zdravotních obtíží Návštěvníka a/nebo Tazatele a/nebo třetí osoby, osobně navštívit praktického lékaře, příp. vyhledat jinou lékařskou či odbornou pomoc.

 5.   AUTORSKÝ OBSAH A UDĚLENÍ LICENCE

5.1.   Tazatel odesláním dotazu NaturaMed uděluje v souladu s § 2358 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) výhradní licenci ke všem způsobům užití všech svých vyjádření souvisejících s jeho dotazem dle příslušných licenčních ustanovení uvedených v Občanském zákoníku. Licence je udělena jako časově, množstevně a místně neomezená. NaturaMed není povinna toto licenční oprávnění využít. Odměna za udělenou licenci a užití děl je součástí odměny ve formě zodpovězení konkrétního dotazu, a Tazatel tuto odměnu považuje za dostatečnou a přiměřenou za poskytnutí příslušné licence.

6.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.   Tyto Podmínky jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce a řídí se právním řádem platným na území České republiky.

6.2.   Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení Podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Podmínek. NaturaMed se zavazuje nahradit do deseti (10) pracovních dnů od zjištění neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem.

6.3.   NaturaMed je oprávněn kdykoli a bez jakýchkoli nároků Tazatelů či Partnerů ukončit provoz Systému či jeho jednotlivých částí. 

6.4.   Práva vzniklá z těchto Podmínek, a to včetně jakýchkoliv případných pohledávek, nesmí být postoupena třetí straně bez předchozího písemného souhlasu NaturaMed. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových, či jiných elektronických zpráv.

6.5.   Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2022.

www.naturamed.cz © 2022

 

On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna